Edito bilingue de Fabiana Giovannini, Présidente de l'AUE


Edito bilingue de Fabiana Giovannini, Présidente de l'AUE
Dès le lendemain de notre session d’investiture, j’ai pris mes fonctions au sein de l’Agence d’Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Energie de la Corse.

À  sa  création  en  2011,  en  effet, l’AUE s’est  vue  confiée  la  « vision  stratégique de  la Collectivité Territoriale en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme » en vue principalement de l’élaboration du Padduc. Parallèlement, le département de l’Energie lui a été à juste titre rattaché et il a produit un important document de planification, le SRCAE (Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie). La Programmation Pluriannuelle de l’Energie a suivi, ouvrant les moyens nécessaires à la réalisation des orientations du SRCAE. Elle vient d’être validée par décret ministériel en date du 18 décembre 2015 et prévoit un investissement de 3,1 milliards d’euros en 8 ans (2016‐2023). C’est dire l’importance de ce secteur pour notre île.

De son côté, l’adoption du Padduc ouvre à de nouvelles missions pour l’Agence. Outre l’assistance aux collectivités, pour conduire des études et conseiller les élus locaux, notamment pour la réalisation de leurs documents d’urbanismes, l’AAUC, en véritable EPIC, aura la faculté de réaliser des opérations d’aménagement, avec toutes sortes de partenaires locaux, dans le respect des grandes orientations du Padduc. Nous pourrons ainsi concevoir des opérations d’aménagement et d’urbanisme au premier rang desquelles la construction des logements sociaux dont la Corse a un besoin criant.

Tout ceci nous confère des missions stratégiques.

Personnellement, je souhaite renforcer la cohérence de l’ensemble de nos prérogatives dans une vision encore plus globale du vrai développement durable à bâtir pour notre île.

J’ai le plaisir et la fierté de travailler avec des équipes extrêmement compétentes et volontaires. Je sais aussi l’énorme attente des Corses au premier rang desquels les élus locaux. Nous allons faire du beau travail ensemble.

 

Leghje in corsu

Sùbitu dopu à a nostra sessione d’invistitura, aghju presu e mo funzioni à u senu di l’Agenzia d’Accunciamentu Durèvule, di Urbanìsimu è di Energia di a Corsica.

Di fatti, quand’ella hè stata creata in 2011, l’AUE s’hè vista incaricata di a « visione stratègica
di a Cullettività Territuriale in ciò chì cuncerna l’accunciamentu di u territoriu è l’urbanìsimu », sopratuttu per l’elaburazione di u Padduc. In u frà tempu, u dipartimentu di l’Energia li hè statu ligatu di manera lògica è hà pruduttu un documentu impurtante di pianificazione, u SRCAE (Schema Regiunale di u Clìma, di l’Aria è di l’Energia). A Prugrammazione Pluriannuale di l’Energia hè ghjunta dopu, aprènduci i mezi ch’ella abbisogna a rialisazione di l’urientazioni di u SRCAE. Hè stata aduprata da un decretu ministeriale u 18 di dicembre 2015 è prevede 3,1 milliardi d’auri à longu à 8 anni (2016‐2023). Ghjè per dì l’impurtanza di ssu settore pè a nostra ìsula.


Parte soia, l’adopru di u Padduc apre à nove missioni per l’Agenzia. In più di l’aiutu à e
cullettività per cunduce studii è cunsiglià l’eletti lucali, per un dettu pè a rialisazione di i so documenti d’urbanìsimu, l’AAUC, cum’è tutti l’EPIC, averà a pussibilità di rializà operazioni d’accunciamentu cù uni pochi di partenarii lucali, in u rispettu di e grande urientazioni di u Padduc. Cusì, si puderà cuncepisce operazioni d’accunciamentu è d’urbanìsimu frà i quali a custruzzione di l’alloghji suciali ch’abbisogna a Corsica.

Tuttu què ci dà missioni stratègiche.


Per contu meiu, vogliu rinfurzà a cuerenza di l’inseme di e nostre prerugative in una visione ancu di più larga d’un veru sviluppu durèvule da custruisce pè a nostr’ìsula.
Aghju u piacè è a fiertà di travaglià incù squadre assai cumpetente è vuluntarie. Cunnoscu dinù l’attesa maiò di i Corsi, frà i quali l’eletti lucali. Avemu da fà un bellu travagliu inseme.
 Facebook

Galerie